• ภาวะผู้ตาม (The Art of Followship)


  08/10/2017 10:18

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 253

 • image

  ประโยชน์ที่จะได้รับ


  ผู้นำที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดังเช่นคุณ อาจร่วมฝึกอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมาก่อนแล้ว “ทักษะการเป็นผู้นำ” อาจช่วยให้การบริหารลูกน้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ก็เปรียบเสมือนการตบมือข้างดียว
  การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเท่าไร ถ้าหากลูกน้องมี “ทักษะในการเป็นผู้ตาม” ด้วยเช่นกัน เปรียบเสมือนการตบมือด้วยกันทั้งสองข้าง
  ลูกน้องหลายคนอาจพยายามปรับตัวในการทำงานร่วมกับหัวหน้าให้ราบรื่นขึ้น...แต่อาจไม่มีหลักการและทักษะทางจิตวิทยา ลูกน้องบางคนที่มีทักษะอาจพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง...แต่อาจต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน...แรมปี หากมีการฝึกอบรมที่ช่วยให้ลูกน้องมี “ภาวะผู้ตาม” ที่ถูกหลักทางจิตวิทยา จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด?

  หัวข้อการอบรม


  • ค้นพบประโยชน์ของการมีภาวะผู้ตามที่ยอดเยี่ยม ด้วยกิจกรรม “ผ่าน...หรือไม่ผ่าน”
  • ควานหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในการมีภาวะผู้ตาม
  • ปรับการทำงานร่วมกับหัวหน้าเพื่อพัฒนาความผูกพัน (Engagement) ด้วย 12Q’s
  • ทำความเข้าใจในบุคลิกภาพของหัวหน้าและลูกน้อง ตามแนวทาง DiSC*
  • ค้นพบการเข้ากันได้ (Compatibility) ที่เกิดขึ้นการร่วมงานกันของคนบุคลิกภาพต่างๆ
  • ทั้งเชิงสัมพันธภาพ (Relational) และเชิงการทำงาน (Task)
  • ค้นพบบุคลิกภาพของหัวหน้า ด้วยการทำแบบประเมิน DiSC*
  • ปรับทัศนคติในการเลือกมองหัวหน้าในเชิงบวกด้วยจุดแข็งของคนบุคคลิกนั้นๆ
  • เรียนรู้ความต้องการของหัวหน้าที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพนั้นๆ
  • สิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงเมื่อสื่อสารกับหัวหน้า
  • ค้นพบบุคลิกภาพของตนเอง ด้วยการทำแบบประเมิน DiSC*
  • ปรับแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามบุคลิกภาพของตนให้ “เข้าทาง” บุคลิกภาพของหัวหน้า
  • กำหนด Action Plan ในการพัฒนาให้มีภาวะผู้ตามที่สูงขึ้นจริงหลังการฝึกอบรม
  ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.)

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun