• Human Performance Improvement (H.P.I.)


  05/11/2017 09:55

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 279

 • image
  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกคน ที่ต้องการมีทักษะในการวางแผนการพัฒนาพนักงานในองค์กร

  วัตถุประสงค์


  • เพื่อเผยแพร่แนวทางใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้วยโมเดล HPI (Human Performance Improvement) ซึ่งออกแบบโดยกลุ่มปรมาจารย์ด้าน HRD ของ ASTD (American Society of Training & Development)
  • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลกรที่แตกต่างไปจากวิธีเดิมๆ H.P.I. ต่างจาก Training Need Analyst อย่างไรกดฟัง Link นี้ได้เลยครับ https://youtu.be/fiMF5NPZeY0
  • เพื่อกระตุ้นให้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลกรที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

  ประโยชน์ที่จะได้รับ


  • ได้คำตอบว่า “ทำไมจึงไม่ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยนำปัญหาหรือจุดอ่อนที่บุคคลากรมีอยู่ในปัจจุบันเป็นตัวตั้ง” .... แต่ควรจะวางแผนด้วยการเริ่มวิเคราะห์เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน
  • ได้คำตอบว่า “ทำไมจึงไม่ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยทุ่มเทเวลาและงบประมาณให้เป็นสัดส่วนกับความสามารถที่ต้องการสร้าง” .... แต่ควรจะจัดสรรตามช่องว่างที่มีในความสามารถนั้นๆ
  • ได้คำตอบว่า “ทำไมจึงไม่ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเน้นการจัดการฝึกอบรม” .... แต่ควรจะเติมเต็มช่องว่างตามสาเหตุทั้ง ๖ กลุ่มตามที่วิเคราะห์ได้จริง

  หัวข้อหลักของการเสวนา


  • โมเดล HPI ทั้ง ๘ ขั้นตอน
  • การวิเคราะห์ Goal analysis, Ideal Performance, Actual Performance, and Gap analysis
  • การวิเคราะห์ Cause analysis
  • การ Match intervention และ Implementation
  หมายเหตุ :นำเสนอโดย ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ วิทยากรและโค้ชผู้ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร HPI เป็นโมเดลเพื่อพัฒนา competency ถูกออกแบบโดยทีมปรมาจารย์ของ ASTD (American Society of Training and Development) แหล่งรวมวิทยากร ที่แลกเปลี่ยนเทคนิค การฝึกอบรม สมัยใหม่
  ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.)

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun