• Certified Trainers on Creativity


  20/12/2019 15:57

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 85

 • Certified Trainer on Crativity

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองให้เป็นวิทยากรสอนหลักสูตร คิดคร่อมกรอบ และสามารถนำหลักสูตรไปสอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หลักสูตรของ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
  • คุณมะการักษ์ เจริญผล link
  • คุณสนทนา นรินทร์ link
  • คุณธนันต์พล ช่วงประยูร link
  • คุณจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช link
  • ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ link
  สนใจเรียนหลักสูตร Certified Trainers on creativity เพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตร "คิดคร่อมกรอบ" แบบถูกลิขสิทธิ์ เรียนเสร็จแล้วเอาไปประกอบอาชีพได้เลย!!ดูรายละเอียดที่นี่ link
  ออกแบบและอำนวยการเรียนรู้โดย ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์, MBA from DePaul University, Chicago, USA., Chief Learning Offier (CLO)

  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  🖥️ : www.ajarnsarun.com, [email protected], [email protected]
  Line id: a.sarun
  📱 : 0834948191, 0891396077

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun